1.06.2020 r. Dzień Dziecka – spektakl online Teatru Kultureska

Dużymi krokami zbliża się święto Wszystkich Dzieci. Z okazji Dnia Dziecka mamy dla naszych milusińskich dwa prezenty. *Pierwszym z nich będzie spektakl pt. „Skrzydlaty odlot” w wykonaniu lubianego Teatru Kultureska, który gościł w naszym Ośrodku już dwukrotnie, prezentując przedstawienia: „Kolory miasta” i „Zielony Kopciuszek”. Tym razem obejrzycie sztukę online. Na naszym Facebooku i stronie internetowej, 1 czerwca, zostanie umieszczony link, który umożliwi, w godz. 16.00 – 20.00, dostęp do spektaklu. *Drugim jest konkurs z nagrodami 🙂 Zapowiada się prawdziwa przygoda z teatrem 🙂

https://kultureska.pl/ekologiczne-spektakle-teatralne/136-skrzydlaty-odlot
KONKURS DLA DZIECI

Zapraszamy dzieci w wieku 4 – 7 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, a w wieku 8 -11 w konkursie plastycznym lub w konkursie na recenzję teatralną, w której opisane zostaną wrażenia po obejrzanym przedstawieniu. Wszystkie prace powinny nawiązywać do obejrzanego spektaklu. Poniżej zamieszczamy regulamin. Nie możemy doczekać się już Waszych prac.

Poniżej link zapowiadający spektakl:

KONKURS DLA DZIECI.

Regulamin konkursu plastycznego i konkursu na recenzję teatralną ze spektaklu „Skrzydlaty odlot” Teatru Kultureska

I Organizator konkursu

Obornicki Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 26 55-120 Oborniki Śląskie

II Cele konkursu

* Rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci * Popularyzacja teatru oraz poruszanej w spektaklu tematyki ekologicznej * Umiejętność konstruowania formy wypowiedzi pisemnej – recenzji * Uwrażliwienie dzieci na sztukę * Promowanie postaw proekologicznych

III Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 4-11 lat. Dzieciom w wieku 4 – 7 lat proponujemy udział w konkursie plastycznym, a w wieku 8 -11- w konkursie plastycznym lub w konkursie na recenzję teatralną, w której opisane zostaną wrażenia po obejrzanym przedstawieniu. Wszystkie prace powinny nawiązywać do obejrzanego spektaklu. 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice i dowolnym formacie (plakat, rysunek, model, makieta, itp.) nawiązującej do przedstawienia lub napisanie recenzji ze spektaklu „Skrzydlaty odlot”. 3. Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę. 4. Prace przesłane na konkurs muszą być wykonane/napisane samodzielnie przez dzieci, jedynie pod kierunkiem rodziców 😉 5. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają zgodę na publikację nadesłanych na konkurs prac wraz z wizerunkiem dziecka (w przypadku zdjęć z autorami prac konkursowych) na stronie internetowej Obornickiego Ośrodka Kultury www.kultura-oborniki.pl, Gminy Oborniki Śląskie, Facebooku oraz ewentualne drukowanie materiałów pokonkursowych w celu promocji konkursu i działalności OOK w prasie, a także prezentacji w postaci pokazu multimedialnego. 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 7. Dane osobowe uczestników wykorzystane zostaną wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom.

IV Termin i miejsce nadsyłania prac

Konkursowe prace plastyczne, w formie fotograficznej dokumentacji (max. 3 zdjęcia, <mile widziane zdjęcia prac z ich autorami>) lub teksy recenzji należy przesłać do 14.06.2020r. na adres: art.swiatmalucha@o2.pl W tytule e-maila prosimy umieścić: Konkurs – praca plastyczna lub Konkurs – recenzja ze spektaklu, z załączoną informacją o autorze pracy i krótkim jej opisie: imię, nazwisko, wiek dziecka, imię i nazwisko autora zdjęcia, adres zamieszkania, tel. kontaktowy i adres e-mailowy rodzica lub opiekuna prawnego.

V Kontakt Osoba do kontaktu – Justyna Asztemborska nr tel. 668021004, art.swiatmalucha@o2.pl

VI Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody

* Jury powołane przez Organizatora konkursu wyłoni, spośród nadesłanych prac, laureatów konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. * Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej OOK: www.kultura-oborniki.pl oraz Facebooku. * O wynikach konkursu rodzice lub opiekunowie prawni laureatów konkursu zostaną poinformowani drogą mailową do 26.06.2020r. * Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną im wręczone w wyznaczonym przez Organizatora terminie, o czym wcześniej zostaną mailowo powiadomieni.

VII Uwagi dodatkowe

* Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. * Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. * W przypadkach szczególnych organizator zastrzega sobie prawo do zmian. * W sprawach spornych oraz nieprzewidzianych w regulaminie głos decydujący należy do Organizatora.

You may also like...