I. Zasady ogólne

1. Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Obornikach Śląskich służy wszystkim zainteresowanym jej zbiorami i usługami. Rozwija i zaspokaja potrzeby czytelnicze, edukacyjne, informacyjne i dokumentacyjne mieszkańców miasta i gminy Oborniki Śląskie oraz upowszechnia wiedzę, wiadomości o regionie i rozwija kulturę.

2. Podstawą do korzystania z udostępnianych zbiorów i usług biblioteki jest imienna karta czytelnicza.

3. W bibliotece nie można prowadzić samowolnie działalności gospodarczej, handlowej lub reklamowej.

4. Czytelnicy i pozostali użytkownicy są zobowiązani chronić swoje rzeczy osobiste; biblioteka i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez dozoru przez ich właścicieli.

5. Wysokości i rodzaje opłat i należności czytelników wobec Biblioteki określa dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury w zarządzeniu.

6. Biblioteka tworzy dobrowolny fundusz czytelniczy, przeznaczony wyłącznie na zakup nowości wydawniczych. Zasady jego funkcjonowania i rozliczania określa wydany w tej sprawie przez dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury regulamin.

II. Rejestracja użytkowników

1. Samodzielnie zapisać się do Biblioteki może każdy, kto ukończył 16 lat, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem pesel oraz podpisze zobowiązanie do przestrzegania regulaminów biblioteki.

2. Osoba w wieku do 16 lat zapisywana jest przez jej prawnego opiekuna.

3. Zgubienie lub zniszczenie karty wiąże się z koniecznością wykupienia przez czytelnika nowej karty ( duplikat ), oznaczonej nowym numerem w cenie 10 złoty

4. Czytelnik powinien uaktualnić swoje dane osobowe zaraz po ich zmianie, np. miejsca zamieszkania, nazwiska.

5. Konto czytelnika ważne jest w roku zapisu. W roku następnym czytelnik zobowiązany jest do uaktualnienia danych.

III. Udostępnianie na miejscu

1. Biblioteka ma wyodrębnione i specjalnie oznaczone zbiory do udostępniania na miejscu (w czytelni i czytelni internetowej).

2. Czytelnik na czas korzystania ze zbiorów specjalnych pozostawia kartę biblioteczną u dyżurnego bibliotekarza.

3. Wybrane materiały lub dokumenty z określonej dziedziny czytelnik na czas korzystania otrzymuje od bibliotekarza; nie może samodzielnie ich wybierać lub odkładać.

4. Dokumenty ze zbiorów podręcznych nie są przeznaczone do wypożyczania poza bibliotekę. W wyjątkowych wypadkach decyzję o wypożyczeniu na zewnątrz materiałów podręcznych na ściśle określony czas podejmuje bibliotekarz.

5. Na 15 min. przed zamknięciem biblioteki nie są realizowane zlecenia na wyszukiwanie materiałów.

6. Dokumenty ze zbiorów podręcznych można w części kopiować, z wyjątkiem tych, które są w całości lub we fragmentach zastrzeżone.

7. Zbiory z magazynów są udostępniane w Czytelni po uprzednim złożeniu zamówienia.

IV. Udostępnianie na zewnątrz

1. Czytelnik biblioteki, który nie jest studentem ani uczestnikiem spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki w bibliotece, ma prawo wypożyczania do domu części zbiorów nie objętych specjalnymi ograniczeniami, przy czym suma egzemplarzy wypożyczonych (płyt, książek itp.) z różnych działów nie może przekroczyć czterech.

2. Studenci lub uczestnicy spotkań DKK mogą wypożyczyć do sześciu egzemplarzy książek lub innych zinwentaryzowanych materiałów.

3. Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, bibliotekarz może zdecydować o wypożyczeniu czytelnikowi większej liczby dokumentów.

4. Książki, audiobuki i płyty CD wypożyczane są na 30 dni.

5. Filmy oraz dokumenty elektroniczne wypożyczane są na 10 dni.

6. Materiały wypożyczone lub znajdujące się na półkach można zamówić osobiście, telefonicznie lub przez internet. Zarezerwowane egzemplarze należy odebrać wciągu 14 dni od realizacji zamówienia.

7. Czytelnik otrzymuje powiadomienie o terminie odbioru zamówionych zbiorów na własne czytelnicze konto internetowe lub e-mailem (jeśli podał swój adres mailowy).

8. Termin zwrotu materiałów bibliotecznych można prolongować dwukrotnie osobiście lub telefonicznie.

9. Prolongacie nie podlegają materiały zarezerwowane przez innych czytelników.

10. Prolongaty można dokonać najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać w bibliotece wypożyczone materiały. W wyjątkowych przypadkach biblioteka może zażądać zwrotu dokumentów przed upływem terminu wypożyczenia.

11. Za przekroczenie terminu zwrotu biblioteka pobiera opłaty w wysokości określonej w zarządzeniu dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury powiększone o koszty wysłanych monitów.

12. Czytelnikom do 16 roku życia nie jest naliczana opłata w żadnym z działów biblioteki.

13. Przetrzymanie zbiorów, pisemne upomnienie czytelnika jest równoznaczne z zawieszeniem jego prawa do korzystania z biblioteki i blokadą konta czytelnika. Czytelnik pokrywa koszty korespondencji w sprawie zwrotu dokumentów bibliotecznych.

14. W przypadku niezastosowania się do regulaminu czytelnik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki, a biblioteka dochodzić swoich roszczeń przewidzianą prawem drogą.

15. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wpisania do Krajowego Rejestru Długów czytelników, którzy w określonym terminie nie uregulują zobowiązań z tytułu opłat za nieterminowy zwrot materiałów, ich uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie.

16. Po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec biblioteki czytelnik może ponownie korzystać z usług placówki.

17. W przypadku zgubienia lub zniszczenia powierzonego czytelnikowi dokumentu, formę naprawienia szkody określa bibliotekarz. Dopuszczalnymi formami naprawienia szkody są:

– odkupienie zagubionych materiałów poprzez nabycie identycznego dzieła;

– dokonanie wpłaty do biblioteki kwoty będącej aktualną wartością zagubionych materiałów, lecz nie niższej niż cena dokumentu zagubionego, wskazana w księdze inwentarzowej;

– przekazanie książki lub dokumentów zaproponowanych przez czytelnika pod warunkiem ich przydatności w zbiorach.

18. Z materiałów znajdujących się w zbiorach biblioteki oraz dzieł sprowadzonych z innych bibliotek czytelnicy mogą wykonywać kserokopie lub korzystać ze zbiorów zdigitalizowanych przez bibliotekę za cenę kosztów wykonania kopii, określonej przez dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury zarządzeniem. Biblioteka nie wykonuje kserokopii całych dokumentów.

19. Katalog zbiorów biblioteki jest dostępny na miejscu w bibliotece lub w internecie

V. Udostępnianie czytników e-booków

1. Czytniki e-booków można wypożyczać w Mediatece.

2. Z usługi wypożyczania e-czytników mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające kartę biblioteczną Biblioteki im. Jarosława Iwaszkiewicza w Obornikach Śląskich.

3. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 1 miesiąca z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu o kolejny miesiąc, jeśli nie został zamówiony przez kogoś innego.

4. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.

5. Za przekroczenie terminu zwrotu czytnika pobierana jest opłata, której wysokość określa zarządzenie dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury.

6. Przy wypożyczaniu e-czytnika korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania oświadczenia, w którym zobowiązuje się do poniesienia pełnych kosztów w razie nieoddania czytnika w wyniku zniszczenia, zgubienia lub z innych przyczyn.

7. Zamówiony czytnik powinien być odebrany w ciągu 3 dni; po upływie tego terminu czytnik może być wypożyczony innemu użytkownikowi.

8. Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików i oddania urządzenia w stanie takim, w jakim go wypożyczył.

9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów wykorzystanych na czytnikach przez użytkowników.

VI. Wypożyczenia międzybiblioteczne

1. Dla zarejestrowanych w bibliotece czytelników realizowane są wypożyczenia z innych bibliotek na zasadach, które dyktują biblioteki udostępniające swoje zbiory, a które czytelnik zobowiązany jest respektować.

2. Materiały wypożyczane spoza biblioteki macierzystej podlegają szczególnemu reżimowi i ochronie, także materialnej. W przypadku wątpliwości, czy czytelnik jest w stanie sprostać wymaganiom, bibliotekarz może odmówić realizacji zamówienia wypożyczenia miedzybibliotecznego.

VII. Korzystanie ze stanowisk komputerowych, Wi-Fi i Mediateki

1. Ze stanowisk komputerowych biblioteki, internetu i bezprzewodowej sieci komputerowej Wi-Fi mogą samodzielnie korzystać czytelnicy, którzy ukończyli 16 lat. Dostęp do internetu, Wi-Fi oraz komputerów biblioteki dla czytelników w wieku 10 – 16 lat jest możliwy tylko pod opieką bibliotekarza.

2. Jedna osoba nie możne korzystać z internetu dłużej niż godzinę. Bibliotekarz może zdecydować o wydłużeniu lub skróceniu tego czasu.

3. Numer stanowiska komputerowego lub hasło dostępu do Wi-Fi wskazuje użytkownikowi pracownik biblioteki po okazaniu przez użytkownika karty bibliotecznej. Bibliotekarz rejestruje dane czytelnika oraz czas korzystania z internetu.

4. Pracownik biblioteki ma prawo natychmiastowego przerwania sesji komputerowej w przypadku podejrzenia naruszenia przez użytkownika regulaminu biblioteki.

5. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za udostępniony im sprzęt.

6. Biblioteka nie odpowiada za urządzenia, należące do użytkownika, za pośrednictwem których ten korzysta z Wi-Fi w bibliotece.

7. Bibliotekarz ma prawo kontrolować wykorzystanie sprzętu komputerowego przez czytelnika oraz zawartość otwieranych stron.

8. Zabronione jest pozostawianie przez użytkowników własnych plików na dysku komputera biblioteki. Pozostawione pliki zostaną usunięte.

9. Próby wejścia przez użytkownika na strony obsceniczne, naruszające normy prawne lub obraźliwe są niedozwolone i rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikację internauty.

10. Zabronione jest instalowanie oprogramowania oraz dokonywanie zmian w konfiguracji oprogramowania na dysku komputera biblioteki.

11. Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia pracy na stanowisku komputerowym na 15 minut przed zamknięciem biblioteki.

12. Podczas korzystania ze stanowiska czytelni internetowej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, palenia tytoniu, spożywania posiłków itp.

13. W przypadku problemów technicznych użytkownik niezwłocznie powinien powiadomić o tym pracownika biblioteki, bez podejmowania próby naprawy samodzielnie.

14. Dostęp do internetu jest nieodpłatny; użytkownik może korzystać z płatnej usługi skanowania lub drukowania. Wysokość opłat, które pobiera dyżurny bibliotekarz, określa w zarządzeniu dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury.

15. Użytkownikowi nie wolno korzystać z obcych nośników elektronicznych – nie dopuszczonych do użytku przez bibliotekarza.

16. Dźwięk odtwarzany podczas indywidualnej pracy z komputerem może być emitowany tylko przez słuchawki.

17. Materiały udostępniane przez mediatekę podlegają takiej samej ochronie i regulaminowi, jak dokumenty nieelektroniczne.

VIII. Informacja bibliograficzna

1. Na prośbę czytelnika pracownicy biblioteki przygotowują zestawienia bibliograficzne, obejmujące materiały z własnych zbiorów.

2. Zestawienie bibliograficzne powinno zostać sporządzone w czasie nie dłuższym niż trzy dni.

IX. Postanowienia końcowe

1. W związku z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1182) w chwili składania zobowiązania czytelnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych do celów statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczanych materiałów.

2. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące biblioteki czytelnicy mogą składać w bibliotece u jej kierownika lub w sekretariacie Obornickiego Ośrodka Kultury od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 15.

3. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania mienia biblioteki, zachowania zasad kultury, respektowania praw oraz szanowania potrzeb i prywatności innych użytkowników.

4. Użytkownicy mogą być pozbawieni prawa do korzystania z biblioteki, jeżeli:

– nie przestrzegają regulaminu biblioteki;

– nie respektują norm zachowania w miejscach publicznych, uwłaczają godności osobistej pracowników i innych użytkowników, ograniczają ich prawo do swobodnego korzystania z usług biblioteki lub realizowania obowiązków zawodowych;

– nie zachowują zasad higieny osobistej;

– stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa innych użytkowników oraz pracowników biblioteki.

5. Decyzję o pozbawieniu prawa do korzystania z biblioteki podejmuje dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury.

6. Rozstrzyganie spraw szczegółowych, których nie obejmuje regulamin, należy do dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury.

7. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1.

Regulamin został wprowadzony zarządzeniem numer 1 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Obowiązuje od dnia 26 stycznia 2018 r.