I. Zasady ogólne

1. Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Obornikach Śląskich służy wszystkim zainteresowanym jej zbiorami i usługami. Rozwija i zaspokaja potrzeby czytelnicze, edukacyjne, informacyjne i dokumentacyjne mieszkańców miasta i gminy Oborniki Śląskie oraz upowszechnia wiedzę, wiadomości o regionie i rozwija kulturę.

2. Podstawą do korzystania z udostępnianych zbiorów i usług biblioteki jest imienna karta czytelnicza.

3. W bibliotece nie można prowadzić samowolnie działalności gospodarczej, handlowej lub reklamowej.

4. Czytelnicy i pozostali użytkownicy są zobowiązani chronić swoje rzeczy osobiste; biblioteka i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez dozoru przez ich właścicieli.

5. Wysokości i rodzaje opłat i należności czytelników wobec Biblioteki określa dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury w zarządzeniu.

6. Biblioteka tworzy dobrowolny fundusz czytelniczy, przeznaczony wyłącznie na zakup nowości wydawniczych. Zasady jego funkcjonowania i rozliczania określa wydany w tej sprawie przez dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury regulamin.

REGULAMIN FUNDUSZU CZYTELNICZEGO

w Bibliotece im. J. Iwaszkiewicza w Obornickim Ośrodku Kultury

I. Zasady ogólne

1. Zgodnie z decyzją dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury .Biblioteki im. J.Iwaszkiewicza z dniem 01 stycznia 2011 r. zostaje utworzony Fundusz Czytelniczy, umożliwiający zakup dodatkowych książek do biblioteki.

2. Fundusz tworzą dobrowolne wpłaty czytelników na rzecz biblioteki oraz opłaty za zniszczone materiały biblioteczne, a także środki uzyskane przez bibliotekę na kiermaszach, w efekcie sprzedaży książek wyłączonych ze zbiorów i książek darowanych przez czytelników.

3. Opłaty pobierają, dokumentuj i wpłacają do kasy OOK bibliotekarze.

II. Uprawnieni do zasilania funduszu

1. Do dobrowolnych wpłat na rzecz biblioteki uprawnieni są wszyscy czytelnicy.

2. Do opłat za zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych zobowiązani są czytelnicy, którzy ponoszą odpowiedzialność za straty biblioteki.

3. Książki na kiermaszach nabywają użytkownicy biblioteki i osoby postronne, zasilając wpłatami fundusz czytelniczy.

III. Wysokość opłat na fundusz czytelniczy

1. Stawki opłat, zasilających fundusz czytelniczy ustala kierownik biblioteki/dyrektor OOK.

2. Zmiana stawek opłat wymaga zarządzenia dyrektora OOK.

3. Niniejszym pismem dyrektor OOK zarządza następujące stawki:

  • Wartość jednorazowej dobrowolnej wpłaty na rzecz biblioteki wynosi 10 zł,
  • Opłata za zniszczone lub zgubione materiały biblioteczne w wysokości aktualnej ceny rynkowej zniszczonych lub zgubionych materiałów,
  • Cena egzemplarza książki na kiermaszu – 4 i 2 zł, z wyłączeniem książek wydawnictwa Harlequin, których cena wynosi – 1 zł.

IV. Przeznaczenie i rozliczenie funduszu

1. Środki zgromadzone na funduszu czytelniczym są w całości przeznaczone na zakup nowych książek do biblioteki, a jego wysokość określana jest po zamknięciu okresów rozliczeniowych (kwartalnie i rocznie).

2. Czytelnicy są informowani o wartości zgromadzonych na funduszu środków i wielkości dokonanych zakupów, przynajmniej raz w roku.

3. Książki zakupione z funduszu czytelniczego są wyraźnie oznakowane jako zakupione dzięki wpłatom na fundusz.

II. Rejestracja użytkowników

1. Samodzielnie zapisać się do Biblioteki może każdy, kto ukończył 16 lat, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem pesel oraz podpisze zobowiązanie do przestrzegania regulaminów biblioteki.

2. Osoba w wieku do 16 lat zapisywana jest przez jej prawnego opiekuna.

3. Zgubienie lub zniszczenie karty wiąże się z koniecznością wykupienia przez czytelnika nowej karty ( duplikat ), oznaczonej nowym numerem w cenie 10 złoty

4. Czytelnik powinien uaktualnić swoje dane osobowe zaraz po ich zmianie, np. miejsca zamieszkania, nazwiska.

5. Konto czytelnika ważne jest w roku zapisu. W roku następnym czytelnik zobowiązany jest do uaktualnienia danych.

III. Udostępnianie na miejscu

1. Biblioteka ma wyodrębnione i specjalnie oznaczone zbiory do udostępniania na miejscu (w czytelni i czytelni internetowej).

2. Czytelnik na czas korzystania ze zbiorów specjalnych pozostawia kartę biblioteczną u dyżurnego bibliotekarza.

3. Wybrane materiały lub dokumenty z określonej dziedziny czytelnik na czas korzystania otrzymuje od bibliotekarza; nie może samodzielnie ich wybierać lub odkładać.

4. Dokumenty ze zbiorów podręcznych nie są przeznaczone do wypożyczania poza bibliotekę. W wyjątkowych wypadkach decyzję o wypożyczeniu na zewnątrz materiałów podręcznych na ściśle określony czas podejmuje bibliotekarz.

5. Na 15 min. przed zamknięciem biblioteki nie są realizowane zlecenia na wyszukiwanie materiałów.

6. Dokumenty ze zbiorów podręcznych można w części kopiować, z wyjątkiem tych, które są w całości lub we fragmentach zastrzeżone.

7. Zbiory z magazynów są udostępniane w Czytelni po uprzednim złożeniu zamówienia.

IV. Udostępnianie na zewnątrz

1. Czytelnik biblioteki, który nie jest studentem ani uczestnikiem spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki w bibliotece, ma prawo wypożyczania do domu części zbiorów nie objętych specjalnymi ograniczeniami, przy czym suma egzemplarzy wypożyczonych (płyt, książek itp.) z różnych działów nie może przekroczyć czterech.

2. Studenci lub uczestnicy spotkań DKK mogą wypożyczyć do sześciu egzemplarzy książek lub innych zinwentaryzowanych materiałów.

3. Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, bibliotekarz może zdecydować o wypożyczeniu czytelnikowi większej liczby dokumentów.

4. Książki, audiobooki i płyty CD wypożyczane są na 30 dni.

5. Filmy oraz dokumenty elektroniczne wypożyczane są na 10 dni.

6. Materiały wypożyczone lub znajdujące się na półkach można zamówić osobiście, telefonicznie lub przez internet. Zarezerwowane egzemplarze należy odebrać wciągu 7 dni od realizacji zamówienia.

7. Czytelnik otrzymuje powiadomienie o terminie odbioru zamówionych zbiorów na własne czytelnicze konto internetowe lub e-mailem (jeśli podał swój adres mailowy).

8. Termin zwrotu materiałów bibliotecznych można prolongować dwukrotnie osobiście lub telefonicznie.

9. Prolongacie nie podlegają materiały zarezerwowane przez innych czytelników lub po wyczerpaniu limitu dwukrotnej prolongaty.

10. Prolongaty można dokonać najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać w bibliotece wypożyczone materiały. W wyjątkowych przypadkach biblioteka może zażądać zwrotu dokumentów przed upływem terminu wypożyczenia.

11. Za przekroczenie terminu zwrotu biblioteka pobiera opłaty w wysokości określonej w zarządzeniu dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury powiększone o koszty wysłanych monitów.

12. Rodzice lub prawni opiekunowie są odpowiedzialni za wszelkie zobowiązania, w tym także finansowe niepełnoletniego Czytelnika wobec Biblioteki do osiągnięcia przez niego 18 roku życia.

13. Przetrzymanie zbiorów, pisemne upomnienie czytelnika jest równoznaczne z zawieszeniem jego prawa do korzystania z biblioteki i blokadą konta czytelnika. Czytelnik pokrywa koszty korespondencji w sprawie zwrotu dokumentów bibliotecznych.

14. Jeżeli łączna wielkość kary z tytułu przetrzymania wszystkich wypożyczonych zbiorów ponad ustalony termin przekroczy 30 zł – nastąpi blokada konta czytelnika co uniemożliwi korzystanie ze zbiorów do czasu uregulowania naliczonej kwoty.

15. Biblioteka ma prawo zblokować konto całej rodziny za regularne przetrzymywania do momentu uregulowania płatności, a także zmniejszyć limit wypożyczonych woluminów z 4 do 2 na koncie czytelnika.

16. Właściciel karty bibliotecznej w wypadku dobrowolnego jej użyczenia ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego jej użytkowania przez inną osobę.

17. Czytelnik może ponownie korzystać z usług Biblioteki po uregulowaniu wobec nie wszystkich zobowiązań.

18. W przypadku niezastosowania się do regulaminu czytelnik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki, a biblioteka dochodzić swoich roszczeń przewidzianą prawem drogą.

19. Biblioteka w celu wyegzekwowania swoich roszczeń wobec nierzetelnego Czytelnika może wystąpić na drogę sądową oraz podejmować wszystkie inne kroki przewidziane prawem.

20. Po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec biblioteki czytelnik może ponownie korzystać z usług placówki.

21. W przypadku zgubienia lub zniszczenia powierzonego czytelnikowi dokumentu, formę naprawienia szkody określa bibliotekarz. Dopuszczalnymi formami naprawienia szkody są:

– odkupienie zagubionych materiałów poprzez nabycie identycznego dzieła;

– dokonanie wpłaty do biblioteki kwoty będącej aktualną wartością zagubionych materiałów, lecz nie niższej niż cena dokumentu zagubionego, wskazana w księdze inwentarzowej;

– przekazanie książki lub dokumentów zaproponowanych przez czytelnika pod warunkiem ich przydatności w zbiorach.

22. Z materiałów znajdujących się w zbiorach biblioteki oraz dzieł sprowadzonych z innych bibliotek czytelnicy mogą wykonywać kserokopie lub korzystać ze zbiorów zdigitalizowanych przez bibliotekę za cenę kosztów wykonania kopii, określonej przez dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury zarządzeniem. Biblioteka nie wykonuje kserokopii całych dokumentów.

23. Od użytkownika spoza powiatu trzebnickiego biblioteka zastrzega sobie prawo do pobierania kaucji w wysokości 50 zł. podstawą do wypłaty kaucji jest zwrot wypożyczonych materiałów oaz uregulowanie wszystkich należności wobec biblioteki.

24. Katalog zbiorów biblioteki jest dostępny na miejscu w bibliotece lub w internecie

V. Udostępnianie czytników e-booków

1. Czytniki e-booków można wypożyczać w Mediatece.

2. Z usługi wypożyczania e-czytników mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające kartę biblioteczną Biblioteki im. Jarosława Iwaszkiewicza w Obornikach Śląskich.

3. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 1 miesiąca z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu o kolejny miesiąc, jeśli nie został zamówiony przez kogoś innego.

4. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.

5. Za przekroczenie terminu zwrotu czytnika pobierana jest opłata, której wysokość określa zarządzenie dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury.

6. Przy wypożyczaniu e-czytnika korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania oświadczenia, w którym zobowiązuje się do poniesienia pełnych kosztów w razie nieoddania czytnika w wyniku zniszczenia, zgubienia lub z innych przyczyn.

OŚWIADCZENIE (wzór)

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….……….

Nr karty bibliotecznej: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Dotyczy: wypożyczenie e-czytnika nr inwentarzowy………………………………………………………………………………

wraz z przewodem połączeniowym i etui.

Data wypożyczenia…………………………………………         Data zwrotu………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu wypożyczania czytników e-booków w Obornickim Ośrodku Kultury – Bibliotece im. J. Iwaszkiewicza w Obornikach Śląskich. Oświadczam jednocześnie, iż w przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia e-czytnika poniosę pełną odpowiedzialność finansową w kwocie określonej niniejszym oświadczeniem.

Oświadczam, że w przypadku uszkodzenia e-czytnika, a także w przypadku zniszczenia lub zagubienia akcesoriów przynależnych do e-czytnika, poniosę odpowiedzialność finansową w kwocie odpowiadającej wartości zniszczonych lub zagubionych akcesoriów bądź koniecznych napraw.

Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem stan wypożyczanego urządzenia i: nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego stanu / stwierdzam następujące usterki/braki*:

a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zwrócę e-czytnik z taką samą zawartością pamięci, jak w momencie wypożyczenia.

Kwota należna w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia e-czytnika:

Kindle Paper White 650 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych)

Etui do czytnika 30 zł (trzydzieści złotych)

Ładowarka 10 zł (dziesięć złotych)

Okazano dokument tożsamości:  ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..                                                                                                         …………………………………………….

          podpis bibliotekarza                                                                                                                             podpis użytkownika

* Niepotrzebne skreślić

7. Zamówiony czytnik powinien być odebrany w ciągu 3 dni; po upływie tego terminu czytnik może być wypożyczony innemu użytkownikowi.

8. Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików i oddania urządzenia w stanie takim, w jakim go wypożyczył.

9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów wykorzystanych na czytnikach przez użytkowników.

VI. Wypożyczenia międzybiblioteczne

1. Dla zarejestrowanych w bibliotece czytelników realizowane są wypożyczenia z innych bibliotek na zasadach, które dyktują biblioteki udostępniające swoje zbiory, a które czytelnik zobowiązany jest respektować.

2. Materiały wypożyczane spoza biblioteki macierzystej podlegają szczególnemu reżimowi i ochronie, także materialnej. W przypadku wątpliwości, czy czytelnik jest w stanie sprostać wymaganiom, bibliotekarz może odmówić realizacji zamówienia wypożyczenia międzybibliotecznego.

VII. Korzystanie ze stanowisk komputerowych, Wi-Fi i Mediateki

1. Ze stanowisk komputerowych biblioteki, internetu i bezprzewodowej sieci komputerowej Wi-Fi mogą samodzielnie korzystać czytelnicy, którzy ukończyli 13 lat. Dostęp do internetu, Wi-Fi oraz komputerów biblioteki dla czytelników w wieku 10 – 13 lat jest możliwy tylko pod opieką bibliotekarza.

2. Jedna osoba nie możne korzystać z internetu dłużej niż godzinę. Bibliotekarz może zdecydować o wydłużeniu lub skróceniu tego czasu.

3. Numer stanowiska komputerowego lub hasło dostępu do Wi-Fi wskazuje użytkownikowi pracownik biblioteki po okazaniu przez użytkownika karty bibliotecznej. Bibliotekarz rejestruje dane czytelnika oraz czas korzystania z internetu.

4. Pracownik biblioteki ma prawo natychmiastowego przerwania sesji komputerowej w przypadku podejrzenia naruszenia przez użytkownika regulaminu biblioteki.

5. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za udostępniony im sprzęt.

6. Biblioteka nie odpowiada za urządzenia, należące do użytkownika, za pośrednictwem których ten korzysta z Wi-Fi w bibliotece.

7. Bibliotekarz ma prawo kontrolować wykorzystanie sprzętu komputerowego przez czytelnika oraz zawartość otwieranych stron.

8. Zabronione jest pozostawianie przez użytkowników własnych plików na dysku komputera biblioteki. Pozostawione pliki zostaną usunięte.

9. Próby wejścia przez użytkownika na strony obsceniczne, naruszające normy prawne lub obraźliwe są niedozwolone i rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikację internauty.

10. Zabronione jest instalowanie oprogramowania oraz dokonywanie zmian w konfiguracji oprogramowania na dysku komputera biblioteki.

11. Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia pracy na stanowisku komputerowym na 15 minut przed zamknięciem biblioteki.

12. Podczas korzystania ze stanowiska czytelni internetowej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, palenia tytoniu, spożywania posiłków itp.

13. W przypadku problemów technicznych użytkownik niezwłocznie powinien powiadomić o tym pracownika biblioteki, bez podejmowania próby naprawy samodzielnie.

14. Dostęp do internetu jest nieodpłatny; użytkownik może korzystać z płatnej usługi skanowania lub drukowania. Wysokość opłat, które pobiera dyżurny bibliotekarz, określa w zarządzeniu dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury.

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE IM. J.IWASZKIEWICZA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

OD 18.10.2022 R.

 

LP.

PRZEDMIOT/USŁUGA

KWOTA

1.

DOBROWOLNY FUNDUSZ CZYTELNICZY

10,00 zł

2.

DUPLIKAT KARTY CZYTELNICZEJ

10,00 zł

3.

CZARNO-BIAŁY WYDRUK Z KOMPUTERA JEDNEJ STRONY A4

0,50 zł

4.

CZARNO-BIAŁY WYDRUK Z KOMPUTERA JEDNEJ STRONY A3

0,80 zł

5.

KOLOROWA KSEROKOPIA JEDNEJ STRONY A4

2,00 zł

6.

KOLOROWA KSEROKOPIA JEDNEJ STRONY A3

4,00 zł

7.

KOLOROWY WYDRUK Z KOMPUTERA JEDNEJ STRONY A4

2,00 zł

9.

CZARNO-BIAŁA KSEROKOPIA JEDNEJ STRONY FORMATU A4

0,40 zł

10.

CZARNO-BIAŁA KSEROKOPIA JEDNEJ STRONY FORMATU A3

0,60 zł

11.

KOSZT UPOMNIENIA ZA ZWŁOKĘ W ZWROCIE KSIĄŻEK (MONIT)

5,00 zł

12.

SKANOWANIE

1,50 zł

13.

NA KIERMASZU : EGZEMPLARZ KSIĄŻKI WYCOFANEJ Z BIBLIOTEKI LUB Z DARÓW OD CZYTELNIKÓW NIE WPROWADZANYCH DO KSIĘGOZBIORU (BEZ ROMANSÓW TYPU HARLEQUIN)

4,00 lub 2,00 zł

14.

NA KIERMASZU : EGZEMPLARZ ROMANSU TYPU HARLEQUIN WYCOFANEGO Z KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI LUB Z DARÓW OD CZYTELNIKÓW

1,00 zł

15.

EKWIWALENT ZA ZGUBIONE LUB ZNISZCZONE MATERIAŁY

CENA RYNKOWA (NIE NIŻSZA NIŻ INWENTARZOWA)

16.

PRZESYŁKI KURIERSKIE ZA WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE OD CZYTELNIKÓW

Cena wg stawki

17.

OPŁATA ZA PRZETRZYMANIE KSIĄŻKI ORAZ ZA AUDIOBOOK

0,10 gr ZA DZIEŃ I ZA EGZEMPLARZ

18.

OPŁATA ZA PRZETRZYMANIE FILMU

1,00 zł ZA DZIEŃ I ZA EGZEMPLARZ

15. Użytkownikowi nie wolno korzystać z obcych nośników elektronicznych – nie dopuszczonych do użytku przez bibliotekarza.

16. Dźwięk odtwarzany podczas indywidualnej pracy z komputerem może być emitowany tylko przez słuchawki.

17. Materiały udostępniane przez mediatekę podlegają takiej samej ochronie i regulaminowi, jak dokumenty nieelektroniczne.

VIII. Informacja bibliograficzna

1. Na prośbę czytelnika pracownicy biblioteki przygotowują zestawienia bibliograficzne, obejmujące materiały z własnych zbiorów.

2. Zestawienie bibliograficzne powinno zostać sporządzone w czasie nie dłuższym niż trzy dni.

IX. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Obornikach Śląskich uwzględnia zasady określone m.in. w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) (dalej RODO). Zgodnie z tym przepisem dane osobowe czytelników są:

1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości),

2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, z zastrzeżeniem możliwości dalszego przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych albo do celów statystycznych (zasada ograniczenia celu),

3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych),

4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (zasada prawidłowości),

5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy tylko przy spełnieniu określonych warunków (zasada ograniczenia przechowywania),

6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (zasada integralności i poufności).

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Obornicki Ośrodek Kultury reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Dworcowej 26, 55-120 Oborniki Śląskie, tel./fax. 713101251, adres poczty e-mail: h.muszak@kultura-oborniki.pl Został powołany Inspektor ochrony danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e mail iod2@synergiaconsulting.pl lub tel.: 693 337 954 lub pisemnie na adres Administratora. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą: obowiązki prawne ciążące na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności wynikające z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 ze zm.), niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. w zakresie dodatkowych danych kontaktowych lub wizerunku.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdziecie Państwo na stronie podmiotowej https://kultura-oborniki.pl/

X. Postanowienia końcowe

1. W związku art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgodnie z art. 7 RODO w chwili składania zobowiązania czytelnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych do celów statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczanych materiałów.

2. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące biblioteki czytelnicy mogą składać pisemnie, na adres Biblioteki oraz na miejscu w bibliotece u jej kierownika lub w sekretariacie Obornickiego Ośrodka Kultury od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 15.

3. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania mienia biblioteki, zachowania zasad kultury, respektowania praw oraz szanowania potrzeb i prywatności innych użytkowników.

4. Użytkownicy mogą być pozbawieni prawa do korzystania z biblioteki, jeżeli:

– nie przestrzegają regulaminu biblioteki;

– nie respektują norm zachowania w miejscach publicznych, uwłaczają godności osobistej pracowników i innych  użytkowników, ograniczają ich prawo do swobodnego korzystania z usług biblioteki lub realizowania obowiązków zawodowych;

– stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa innych użytkowników oraz pracowników biblioteki.

5. Decyzję o pozbawieniu prawa do korzystania z biblioteki podejmuje dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury.

6. Rozstrzyganie spraw szczegółowych, których nie obejmuje regulamin, należy do dyrektora Obornickiego Ośrodka Kultury.

7. Od decyzji pozbawienia prawa korzystania z Biblioteki Czytelnik może się odwołać do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Biblioteki.

8. Niniejszy Regulamin podany jest Czytelnikom do wiadomości poprzez jego wywieszenie w Bibliotece oraz umieszczenie na stronie internetowej Biblioteki (www.kultura-oborniki.pl/biblio w zakładce: BIBLIOTEKA – REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG).

Regulamin został wprowadzony zarządzeniem numer 1 z dnia 01 stycznia 2024 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2024 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Sporządziła
Kierownik Biblioteki im. J. Iwaszkiewicza
Małgorzata Biernacka-Dahmani
2.12.2023 r.