Rejestracja

Wszyscy czytelnicy rejestrowani są elektronicznie. Warunkiem zapisania do biblioteki jest okazanie dowodu tożsamości, na podstawie którego trzeba wypełnić kartę zobowiązań. Bibliotekarz wprowadza do systemu numer PESEL (w przypadku dzieci numer dowodu rodzica). Prawo do korzystania ze zbiorów osoba nabywa z chwilą złożenia pisemnego zobowiązania potwierdzonego własnoręcznym podpisem.

Cudzoziemcy / Niepełnoletni / Zamiejscowi
  • Cudzoziemcy powinni przedstawić dowód tożsamości oraz Kartę Stałego Pobytu.
  • W przypadku osób niepełnoletnich zobowiązanie wypełniają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
  • Od osób zamiejscowych bibliotekarz może pobrać kaucję za wypożyczenie książek.
Dane osobowe

Obowiązkiem czytelnika jest informowanie bibliotekarza o zmianach dotyczących danych osobowych i adresowych.
W związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, pozycja 926 z późn. zm.) w chwili składania zobowiązania czytelnicy wyrażają również zgodę na wykorzystanie danych do celów statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczanych materiałów.

Ilość i okres wypożyczeń

Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo nie więcej niż cztery egzemplarze książek lub dokumentów elektronicznych zaopatrzonych numerami inwentarzowymi. Studenci będący użytkownikami biblioteki mogą wypożyczyć jednorazowo sześć woluminów. Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, kierownik placówki może zdecydować o wypożyczeniu większej liczby dokumentów.

Zbiory biblioteczne czytelnikom niebędącym studentami udostępnia się na okres jednego miesiąca. Studenci mają prawo do wypożyczeń na okres dwóch miesięcy.
Czytelnik może uzyskać trzy razy prolongatę terminu zwrotu dokumentów (osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną), jeżeli na posiadane przez niego pozycje nie złożono zapotrzebowania. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać w bibliotece wypożyczone pozycje. W wyjątkowych przypadkach biblioteka może zażądać zwrotu dokumentów przed upływem terminu wypożyczenia.

Niedotrzymanie terminu zwrotu

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów od czytelników pobiera się opłatę w wysokości ustalonej zarządzeniem dyrektora biblioteki. Przetrzymanie zbiorów, pisemne upomnienie czytelnika jest równoznaczne z zawieszeniem jego prawa do korzystania z biblioteki. Czytelnik pokrywa koszty korespondencji w sprawie zwrotu dokumentów bibliotecznych. W przypadku niezastosowania się do regulaminu czytelnik może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z naszych zasobów, a biblioteka może dochodzić swoich roszczeń przewidzianą drogą prawną. Z chwilą uregulowania zobowiązań wobec biblioteki i opłacenia kosztów poniesionych przez bibliotekę, czytelnik może ponownie korzystać z usług placówki.

Upomnienia:

Za książki niezwrócone w terminie naliczana jest opłata w kwocie 10 groszy za każdy dzień przetrzymania (kwota naliczana jest osobno za każdy wypożyczony i przetrzymany egzemplarz, naliczanie następuje od 1 zł).

Należy również pokryć koszty wezwania pocztowego w wysokości 5 zł.

Zniszczenie lub zagubienie

W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest zapłacić ich cenę rynkową lub odkupić taki sam egzemplarz.