Regulamin udostępniania zbiorów
Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Obornikach Śląskich

  1. Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Obornikach Śląskich pozostaje w strukturze Obornickiego Ośrodka Kultury, będąc samorządową instytucją kultury. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i dokumentacyjnych mieszkańców miasta i gminy Oborniki Śląskie oraz upowszechnianiu wiedzy, wiadomości o regionie i rozwojowi kultury.
  2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: gromadzenie, opracowanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych na różnych nośnikach informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów życia publicznego dotyczących miasta oraz gminy Oborniki Śląskie, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie dokumentów na zewnątrz (także w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych), organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzacja książek i czytelnictwa, edukacja dzieci i młodzieży.
  3. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają wszystkie osoby fizyczne oraz prawne (instytucje).
  4. Zbiory Biblioteki są udostępniane:
   • na miejscu (czytelnia i kawiarenka internetowa);
   • poza Bibliotekę (wypożyczenia na zewnątrz, a zbiory zdygitalizowane także poprzez Internet);
   • za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej na miejscu (czytelnia i kawiarenka internetowa);
   • w formie kserokopii, skanów i wydruków komputerowych (wybrane fragmenty wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych powielane na koszt czytelnika).
  5. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą złożenia pisemnego zobowiązania potwierdzonego własnoręcznym podpisem, przedłożenia dowodu osobistego (dorośli) lub legitymacji szkolnej (młodzież) i wykupienia karty czytelniczej w cenie 10 złotych.Cudzoziemcy powinni okazać dowód tożsamości oraz Kartę Stałego Pobytu. W przypadku osób niepełnoletnich zobowiązanie wypełniają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Od osób zamiejscowych bibliotekarz może pobrać kaucję za wypożyczane materiały.Konto czytelnicze otwarte na podstawie zobowiązania podlega prolongacie raz w roku. Obowiązkiem czytelnika jest informowanie bibliotekarza o zmianach dotyczących danych osobowych i adresowych. W związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, pozycja 926 z późn. zm.) w chwili składania zobowiązania czytelnicy wyrażają również zgodę na wykorzystanie danych do celów statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczanych materiałów.
  6. Czytelnicy korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą pełną materialną odpowiedzialność za zgubienie lub zniszczenie powierzonych im dokumentów i materiałów bibliotecznych.  Wpłaty dokonywane przez czytelników z tego tytułu Biblioteka przeznacza na uzupełnienie  księgozbioru. Istniejące uszkodzenia czytelnik zgłasza bibliotekarzowi w chwili wypożyczania
   materiałów.
  7. Czytelnik korzystający ze zbiorów Biblioteki na miejscu (w czytelni lub kawiarence  internetowej) zostaje wpisany do ewidencji, a na czas korzystania ze zbiorów jest zobowiązany do pozostawienia ważnego dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub karty bibliotecznej.
  8. W czytelni wybrane materiały lub dokumenty z określonej dziedziny czytelnicy na czas korzystania otrzymują od bibliotekarza.
  9. Dokumenty zgromadzone i przechowywane w zbiorach podręcznych nie są przeznaczone do wypożyczania poza Bibliotekę. W wyjątkowych wypadkach decyzję o wypożyczeniu na zewnątrz materiałów podręcznych na ściśle określony czas podejmuje bibliotekarz.
  10. Czytelnicy Biblioteki mają prawo wypożyczania do domu części zbiorów nieobjętych szczególnymi ograniczeniami regulaminowymi.
  11. Jednorazowo jeden czytelnik, nie będący studentem, może wypożyczyć nie więcej niż  cztery egzemplarze książek lub dokumentów elektronicznych zaopatrzonych numerami  inwentarzowymi. Studenci, będący czytelnikami Biblioteki, mogą wypożyczyć jednorazowo  sześć woluminów. Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, kierownik placówki może zdecydować o wypożyczeniu czytelnikom większej liczby dokumentów.
  12. Zbiory biblioteczne czytelnikom nie będącym studentami udostępnia się na okres jednego miesiąca. Studenci mają prawo do wypożyczeń na okres dwóch miesięcy. Lektury szkolne, niezależnie od statusu czytelnika, są wypożyczane na okres dwóch tygodni.
   Czytelnik może uzyskać trzy razy prolongatę terminu zwrotu dokumentów (osobiście, pocztą elektroniczną lub telefonicznie), jeżeli na posiadane przez niego pozycje nie złożono zapotrzebowania. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym Czytelnik miał obowiązek oddać w Bibliotece wypożyczane pozycje.
   W wyjątkowych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu dokumentów przed upływem terminu wypożyczenia.
  13. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów, od czytelników pobiera się karę pieniężną w wysokości ustalonej zarządzeniem dyrektora Biblioteki.  Przetrzymanie zbiorów, pisemne upomnienie czytelnika jest równoznaczne z zawieszeniem jego prawa do korzystania z Biblioteki. Czytelnik pokrywa koszty korespondencji w sprawie zwrotu  dokumentów bibliotecznych. W przypadku niezastosowania się do regulaminu czytelnik może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki, a Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń przewidzianą prawem drogą. Z chwilą uregulowania zobowiązań czytelnika  wobec Biblioteki i opłacenia przez czytelnika kosztów poniesionych przez Bibliotekę,  czytelnik może ponownie korzystać z usług placówki.
  14. W przypadku zgubienia lub zniszczenia powierzonego czytelnikowi dokumentu, formę  naprawienia szkody określa bibliotekarz. Dopuszczalnymi formami naprawienia szkody są:  odkupienie zagubionych materiałów poprzez zakupienie identycznego dzieła; dokonanie wpłaty  do Biblioteki kwoty będącej aktualną wartością zagubionych materiałów, lecz nie niższej niż cena  dokumentu zagubionego wskazana w księdze inwentarzowej; przekazanie książki lub dokumentów
   zaproponowanych przez czytelnika pod warunkiem ich przydatności w zbiorach.
  15. Z materiałów znajdujących się w zbiorach Biblioteki oraz dzieł sprowadzonych z innych bibliotek czytelnicy mogą wykonywać odbitki kserograficzne lub korzystać ze zbiorów zdygitalizowanych (zeskanowanych) przez Bibliotekę za cenę kosztów wykonania kopii, określonej przez dyrektora placówki. Biblioteka nie wykonuje kserokopii całych dokumentów (wydawnictw zwartych). Na wyniesienie materiałów bibliotecznych przeznaczonych do korzystania na miejscu poza teren Biblioteki w celu wykonania kserokopii czytelnik musi uzyskać zgodę bibliotekarza.
  16. Korzystanie z programów multimedialnych
   1. Pkt. 1 Zasady ogólne:
    • Biblioteka umożliwia czytelnikom w placówce macierzystej i jej filiach bezpłatny i powszechny dostęp do sieci Internet.
    • Prawo korzystania z Internetu mają wszyscy czytelnicy powyżej 10 lat zapisani do Biblioteki, ponosząc odpowiedzialność materialną za udostępniony im sprzęt.
    • Zgłaszający się zobowiązany jest zostawić u dyżurnego bibliotekarza dokument tożsamości (legitymację szkolną) i wpisać się do zeszytu, rejestrującego dane czytelnika oraz czas korzystania z Internetu. Dokument jest do odebrania po opuszczeniu stanowiska komputerowego.
    • Jedna osoba nie możne korzystać z Internetu dłużej niż godzinę. Bibliotekarz może zdecydować o wydłużeniu lub skróceniu tego czasu.
    • Podczas korzystania ze stanowiska komputerowego obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, palenia tytoniu oraz spożywania posiłków.
    • W przypadku „zawieszenia” pracy komputera lub innych problemów technicznych należy powiadomić o tym pracownika biblioteki, bez podejmowania próby naprawy.
   2. Pkt. 2 Użytkownicy mają prawo do:
    • korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w czytelni Biblioteki na zasadach określonych w par. 16 Regulaminu;
    • korzystania z dostępu do Internetu na zasadach określonych w par. 16 Regulaminu;
   3. Pkt. 3 Użytkownikom nie wolno:
    • korzystać z obcych nośników elektronicznych, np. pamięć USB, dyski, płyty kompaktowe itp.
    • zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera;
    • korzystać z oprogramowania nie wymienionego w par. 16 pkt. 2 i pkt. 3, zainstalowanego na dysku komputera, z wyjątkiem otrzymanej wyraźnej zgody pracownika biblioteki
    • wykorzystywać komputerów bibliotecznych do gier, czatów, wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami, obrażającej uczucia innych oraz czynności niezgodnych z prawem
    • wykorzystywać komputerów do prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy zarobkowej
    • samowolnie usuwać usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
   4. Pkt. 4 Korzystanie z oprogramowania multimedialnego
    • Stanowisko komputerowe może być wykorzystane do przeglądania programów multimedialnych na CD-ROM dołączonych do książek udostępnianych w czytelni Biblioteki.
    • Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
    • Użytkownik może korzystać jednocześnie tylko z jednego programu multimedialnego.
    • Korzystanie z programów multimedialnych dostępnych w czytelni Biblioteki jest bezpłatne.
   5. Pkt. 5. Korzystanie z dostępu do Internetu
    • Przeglądanie zasobów sieci Internet jest możliwe przy pomocy zainstalowanej przeglądarki.
    • Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie.
    • Korzystanie z Internetu jest nieodpłatne.